แสดง 1 ถึง 20 จาก 195 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ่คสล หมู่ 5- ม.1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามมค82902/25632020-12-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย52020-12-24 10:15:11
2ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 9 บ้านหนองสิมน้อย ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามมค82902/25632020-12-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย52020-12-24 10:17:04
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนราดยาง หมู่ 1 บ้านหนองสิมใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามมค82902/25632020-12-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย62020-12-24 10:18:52
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 7 บ้านหนองโดน ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามมค82902/25632020-12-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย52020-12-24 10:21:31
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 1- บ้านซำแฮด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามมค82902/25632020-12-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย42020-12-24 10:27:46
6ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ02020-11-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ332020-11-27 12:17:39
7ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. 256402020-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ292020-11-25 14:05:42
8ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔02020-11-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ552020-11-05 15:49:28
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 02020-10-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์372020-10-07 11:38:47
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน สระเก็บน้ำหนองม่อง หมู่ 8 บ้านหอกอลง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-09-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย142020-09-28 15:44:56
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองสิมน้อย ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-09-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย222020-09-22 13:43:18
12ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านสมสนุก ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-09-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย152020-09-22 13:47:51
13ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านศรีพิลา ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-09-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย152020-09-22 13:50:35
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหอกลอง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-09-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย102020-09-15 16:41:01
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนน สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ 1 - บ้านหนองตาใกล้ หมู่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-09-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย112020-09-08 15:10:19
16ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน สาย บ.หนองสิมใหญ่ ม.1-บ.หนองตาใกล้ ม.4 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม -2020-09-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย122020-09-08 15:15:01
17ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมสนุก ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-09-03กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย92020-09-03 13:05:47
18ข่าวประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563-2020-08-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ122020-09-02 16:54:18
19ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-08-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย242020-08-28 09:19:14
20ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการล้อมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-08-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย82020-08-27 08:53:05