แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ศูนย์การเรียนรู้

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ศูนย์การเรียนรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254002018-05-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1622018-05-28 10:15:27
2ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255702018-05-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1612018-05-28 10:10:12
3ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 255702018-05-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1612018-05-28 10:11:10
4ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ382018-05-24 12:04:55
5ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ382018-05-24 12:06:22
6ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ตลาด พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ392018-05-24 12:07:05
7ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ382018-05-24 12:08:03
8ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ382018-05-24 12:09:05
9ศูนย์การเรียนรู้คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น2017-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ432018-05-09 17:57:18
10ศูนย์การเรียนรู้fdsfsdfsd2017-06-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1322017-06-09 19:02:26
11ศูนย์การเรียนรู้พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 25432017-05-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ412018-05-09 17:54:48
12ศูนย์การเรียนรู้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)02017-04-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ522018-04-23 16:32:21
13ศูนย์การเรียนรู้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน02017-04-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ522018-04-23 16:29:17
14ศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะประจำสายงาน ของพนักงานส่วนตำบล2016-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1132017-11-04 13:19:05
15ศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะประจำสายงาน ของพนักงานส่วนตำบล2016-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1182017-11-04 13:19:37
16ศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะประจำสายงาน ของพนักงานส่วนตำบล2016-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1312017-11-04 13:20:26
17ศูนย์การเรียนรู้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง งานการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ การจัดทำแบบประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 2016-04-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1432017-11-05 14:34:45