แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

องค์กรแห่งการเรียนรู้

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1องค์กรแห่งการเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป2018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ412018-05-24 11:44:02
2องค์กรแห่งการเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการรับโอนพนักส่วนส่วนท้องถิ่น2018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ382018-05-24 11:56:52
3องค์กรแห่งการเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น2018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ382018-05-24 11:57:47
4องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับวินัยข้าราชการ2018-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ522018-04-20 09:22:30
5องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล02018-01-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1762018-04-20 15:11:45
6องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า2018-01-01กลุ่มงานประกันสุขภาพไม่ระบุ492018-04-20 09:17:27
7องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน02017-12-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ492018-05-11 16:33:20
8องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา02017-12-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ542018-04-20 09:04:23
9องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับอาเซียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2017-11-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ492018-04-20 09:10:42
10องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับการลงเวลาปฏิบัติราชการ02017-10-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ502018-04-20 09:14:39
11องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับการแต่งกายข้าราชการ2017-08-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ522018-04-20 09:27:58
12องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25402016-12-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ492018-04-20 16:30:31
13องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2016-08-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ482018-04-20 09:59:28
14องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบจำแนกตำแหน่ง02016-08-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ542018-04-20 09:55:27
15องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่มือการปฏิบัติงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 อบต.หนองสิม2016-01-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ502018-04-20 09:43:58