ดูทั้งหมด..197

News !! News

ประชาสัมพันธ์

new ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านศรีพิลา ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
    [มค82902/2564] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 3 ]
new ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านพงโพด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
    [มค82902/2564] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 3 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ่คสล หมู่ 5- ม.1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
    [มค82902/2563] [วันที่ : 2020-12-24 ,อ่าน : 31 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 9 บ้านหนองสิมน้อย ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
    [มค82902/2563] [วันที่ : 2020-12-24 ,อ่าน : 19 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนราดยาง หมู่ 1 บ้านหนองสิมใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
    [มค82902/2563] [วันที่ : 2020-12-24 ,อ่าน : 33 ]
My logo
  1 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านพงโพดสายข้างโรงสี(คุ้มน้อย) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพงโพด ม.5 (สาย ม.5-ม.1) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 236 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพงสว่าง ม.10 (สายแยกถังน้ำ-เกษตรบ่อบาดาล) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 3.00 ม. ยาว 157.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 471 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) ซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียน ๓ แห่ง ศูนย์พัฒน์เด็กเล็ก ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาบาดาล (ถังเหล็กทรงแชมเปญ) หมู่ 9 บ้านหนองสิมน้อย ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคา ขยายเขตท่อเมน PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 , 11/2 ชั้น 8.5 รวม 4,500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสิม อำภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓ จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..11

Tender !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพงสว่าง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) เลขที่ ๓๑๑๒๐๒๐
    [] [วันที่ : 2016-11-22 ,อ่าน : 283 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
    [] [วันที่ : 2016-10-18 ,อ่าน : 319 ]
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูกั้นน้ำบ้านหนองสิม หมูที่ 1
    [] [วันที่ : 2016-10-18 ,อ่าน : 303 ]
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซำแฮด-บ้านหนองสิมใหญ่
    [] [วันที่ : 2016-10-18 ,อ่าน : 301 ]
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม
    [] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 354 ]
My logo
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม