วันที่ 18 มกราคม 2021 เวลา 08:43:05

สมาชิกสภา


นายคำกอง โพธิ์ออน
ประธานสภา


นายพรมมา ทองนุช
รองประธานสภา


จ่าเอกทินกร กองทอง
เลขานุการสภา


นายคำเพ็ง โคตรคำภา
สมาชิกสภา ม.1


นายคำเพียง มีลาด
สมาชิกสภา ม.2


นายปัญญา จรรยาพิลาทิพย์
สมาชิกสภา ม.3


นายพรมมา ทองนุช
รองประธานสภา


นายทองพันธ์ รอดกอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายสุพัด สมสีแก้ว
สมาชิกสภา ม.6


นายบุญคง อาษาทำ
สมาชิกสภา ม.7


นายเทพ ไชยประปา
สมาชิกสภา ม.8


นายสาคร วงษาสืบ
สมาชิกสภา ม.9


นายองอาจ ศรีสัตย์
สมาชิกสภา ม.2


นายมณีรัตน์ ชมดง
สมาชิกสภา ม.3


นายคำไพ ชาลีประทัง
สมาชิกสภา ม.4


นายทองสุข หอมหวน
สมาชิกสภา ม.5


นางอุไรวรรณ โยธาทูล
สมาชิกสภา ม.7


นางวิไรรัตน์ บุดดีสี
สมาชิกสภา ม.8


นายเกียรติศักดิ์ ทักษิณ
สมาชิกสภา ม.9


นางสาวอนุธิดา มาศรี
สมาชิกสภา ม.10


นางอรัญญา พันธุระ
สมาชิกสภา ม.10