• [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านพงโพดสายข้างโรงสี(คุ้มน้อย) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพงโพด ม.5 (สาย ม.5-ม.1) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 236 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพงสว่าง ม.10 (สายแยกถังน้ำ-เกษตรบ่อบาดาล) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 3.00 ม. ยาว 157.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 471 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียน ๓ แห่ง ศูนย์พัฒน์เด็กเล็ก ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาบาดาล (ถังเหล็กทรงแชมเปญ) หมู่ 9 บ้านหนองสิมน้อย ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคา ขยายเขตท่อเมน PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 , 11/2 ชั้น 8.5 รวม 4,500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสิม อำภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓ จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ (พื้นที่ลงประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการทำนุบำรุงศาลาทำความสะอาดลานวัด ลานบุญ ลานปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศสำนักปลัด) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อผ้าประดับเพื่อประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการทำนุบำรุงศาลาทำความสะอาดลานวัด ลานบุญ ลานปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข9327 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในโครงการทำนุบำรุงศาสนาความสะอาด ลานวัด ลานบุญ ลานปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยทานตามโครงการทำนุบำรุงศาลาความสะอาดลานวัด ลานบุญ ลานปัญญา ประจำประงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิน จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างค่าเช่าแท่นไฟดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างค่าเช่าแท่นไฟดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัย (พายุโพดุล) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองสิม จำนวน 27 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน สำหรับอาสาป้องกัน ฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน สำหรับอาสาป้องกัน ฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน สำหรับอาสาป้องกัน ฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑) เก้าอี่ผู้บริหาร ๒) ชุดโซฟา ๓) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุดเส้นบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1- อบต.หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนไร้สาย(ไมค์ลอย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น NPG-๕๑ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 3-6 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที เพื่อให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1131 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง เพื่อให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้อนที่ตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาทำกระทงพร้อมประดับและตกแต่งรถ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง เพื่อให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้อนที่ตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหอกลอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ (อบต.หนองสิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านศรีพิลา หมู่ที่3 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40x0.60 เมตร ยาว 98.00 เมตรพร้อมวางท่อ คสล.ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 26.00 ท่อน และบ่อพัก 1 บ่อ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่๔ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาตำบลหนองสิมจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมูที่ 1 บ้านหนองสิมใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร ติดตั้งมิเตอร์และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและงานเชื่อมต่อท่อ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมูที่ 1 บ้านหนองสิมใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร ติดตั้งมิเตอร์และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและงานเชื่อมต่อท่อ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมูที่ 1 บ้านหนองสิมใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร ติดตั้งมิเตอร์และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและงานเชื่อมต่อท่อ ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีใาปีใหม่อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย้ายโรงรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอนพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อชุดนักกีฬาเพื่อใช้สำหรับฝึกซ้อมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีใหม่อำเภดบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพงโพด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สายไปนาอาจารย์ทองพุธ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีใหม่อำเภอบรบืิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์องค์กรและกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมงานจัดการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์แบบเคลื่อนที่พร้อมประดับตกแต่งให้สวยงามเครื่องขยายเสียงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมโดยรถแต่ละคันให้จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวน 2 คัน(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสมสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาชุดเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการสมวัย 4 ด้าน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดนิทรรศการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (รถยนต์ส่วนกลาง) รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2562] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (รถยนต์ส่วนกลาง) รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (รถยนต์ส่วนกลาง) รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านสมสนุกหมู่ที่ ๒ -บ้านหอกลอง หมู่ที่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๑-๐๑ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตรยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย] -> คลิกอ่าน..
 • [15) โครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพงโพด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพงโพดหมู่ที่ ๕ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๑-๐๕ บ้านพงโพด หมู่ที่ ๕ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๑ สาย] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซม บ่อเลี้ยงปลาสาธิต ตามโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใไหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (รถยนต์ส่วนกลาง) รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการยกร่องพูนดินบ้านโดนสะอาด หมู่ที่๖ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความก้วง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการยกร่องพูนดินบ้านโดนสะอาด หมู่ที่๖ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความก้วง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการยกร่องพูนดินบ้านโดนสะอาด หมู่ที่๖ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความก้วง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) จำนวน 1 คัน รวน 4 วันๆละ 16,000 บาท ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการยกร่องพูนดินบ้านโนนสะอาด หมู่ที่๖ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความก้วง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการยกร่องพูนดินบ้านโดนสะอาด หมู่ที่๖ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความก้วง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัยและถุงมือยางใช้สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อไห้เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ทั้ง ๒ ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ทั้ง ๓ โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านสมสนุก หมู่ที่ 2 (ซอยข้าง อบต.หนองสิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ( กองช่าง ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ ๑ (สายหนองผือ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๒ (ซอยไปนานายระ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุถัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน ๒ รายการ๑) ตู้เอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก ๒) ตู้เอกสารเลื่อนผสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 (ซอยข้างบ้านสวนครูสมปอง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ 1 (สายไปห้วยปอพาน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 415.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 124.50 ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 (ซอยบ้านหมอจำนงค์) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 (ซอยบ้านอาจารย์สมปอง-แยกถนนทางหลวง 219-- ช่วง อ.บรบือ-อ.นาเชือก) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 705.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๒ (ซอยข้างสหกรณ์การเกษตรบรบือ) ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชัยเพชร) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 (ถนนหน้าวัดบ้านโนนสะอาด) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านหนองโดน-เขตตำบลกำพี้) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านยายหวัง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลหนองสิมใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม(งบแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย กรณีอุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (สายไปนาอาจารย์ทองพุทธ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (สายไปนาอาจารย์ทองพุทธ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (สายไปนาอาจารย์ทองพุทธ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ซอยบ้านหอกลอง - ชลประทาน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านพงโพด หมู่ที่ 5 (สายข้างโรงเรียน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพงโพดหมู่ที่ ๕ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๑-๐๕ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว ๓,๐๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๖๙ ตารางเมตร] -> คลิกอ่าน..
 • [15) โครงการซ่อมสร้างถนนสาย 5 แยกบ้านสมสนุกหมู่ที่ 2 - บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 131 - 01 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 -5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,180 ตารางเมตร] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพงโพด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพงโพด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก cannon รุ่น 325) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 (สายไปนาอาจารย์ทองพุทธ ช่วงที่ 2) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพงโพดหมู่ที่ ๕ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๑-๐๕ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว ๓,๐๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๖๙ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสาย 5 แยกบ้านสมสนุกหมู่ที่ 2 - บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 131 - 01 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 -5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,180 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ (จากบ้านโนนสะอาด ต.หนองสิม อ.บรบือ - บ้านห้วยเตย ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง) ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงลูกรัง บ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านอาจารย์สมปอง - แยกถนนทางหลวง 219 ช่วง อ.บรบือ - อ.นาเชือก) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 705.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพิลา หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านยายบัวภา) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายทุย) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านศรีพิลา หมู่ที่ 3 (ซอยทองจันทร์อุทิศ) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านศรีพิลา หมู่ที่ 3 (ซอยสุจิตอนุสรณ์) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าโรงเรียนบ้านหนองสิม - ห้วยปอพาน (ถนนสายบ้านซำแฮดถึงบ้านหนองสิมใหญ่ ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านหนองสิม) หมู่ 9 บ้านหยองสิมน้อย ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพงโพดหมู่ที่ ๕ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๑-๐๕ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว ๓,๐๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๖๙ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสาย 5 แยกบ้านสมสนุกหมู่ที่ 2 - บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 131 - 01 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 -5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,180 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพงโพดหมู่ที่ ๕ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๑-๐๕ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว ๓,๐๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๖๙ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสาย 5 แยกบ้านสมสนุกหมู่ที่ 2 - บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 131 - 01 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 -5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,180 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพงโพด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซ่มรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซ่มรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซ่มรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสาย 5 แยกบ้านสมสนุกหมู่ที่ 2 - บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 131 - 01 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 -5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,180 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพงโพดหมู่ที่ ๕ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๑-๐๕ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว ๓,๐๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๖๙ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรังปรุงภูมิทัศน์เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอนพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอนพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 (ซอยบ้านอาจารย์สมปอง-แยกถนนทางหลวง 219-- ช่วง อ.บรบือ-อ.นาเชือก) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 705.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนางทองคู่ ลาดใต้ บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังปิดไหล่ทาง ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงสีนางสุจิตร คำอาจ - บ้านนายเทียนชัย ธุระธรรม บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังปิดไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสังข์ พรเพ็ง - บ้านนางอนงค์ ภิรมย์ บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวังมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังปิดไหล่ทาง ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาจัดทำคู่มือสำรวจขึ้นทะเบียนข้อมูลสุนีข/แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาจัดทำคู่มือสำรวจขึ้นทะเบียนข้อมูลสุนีข/แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างจ้างเหมาจัดทำคู่มือสำรวจขึ้นทะเบียนข้อมูลสุนีข/แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อซื้อจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้าน นายวิสันต์ เพ็ญศรี บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วางท่อคอนกรีตขนาด 0.30 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมเทลานคอนกรีต ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้าน นายวิสันต์ เพ็ญศรี บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วางท่อคอนกรีตขนาด 0.30 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมเทลานคอนกรีต ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้าน นายวิสันต์ เพ็ญศรี บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วางท่อคอนกรีตขนาด 0.30 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมเทลานคอนกรีต ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยทานตามโครงการทำนุบำรุงศาสนาความสะอาดลานวัด ลานบุญ ลานปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานายทองสุข - นายทองใบ บ้านพงโพด หมู่ 5 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังปิดไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงไฟฟ้า บ้านพงโพด หมู่ 5 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังปิดไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายบุญ บ้านศรีพิลา หมู่ 3 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังปิดไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตร.ม ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อผ้าประดับ,สมุดลงนามถวายพระพร ในโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันของชาติหรือโครงการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายดุลย์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 3 เมตร ยาว 124 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังปิดไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดป่า บ้านหนองตาใกล้ หมู่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร ยาว 125 หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังปิดไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บของพัสดุภายใน ตำบลหนองสิม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมมหาสารคาม ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิน ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเปิดแบบทึบ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9327 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้งและค่าแก๊ส LPG ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์องค์การบริหารส่วตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกปริ้นเตอร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกปริ้นเตอร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกปริ้นเตอร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการล้อมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมสนุกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการซ่อมสร้างถนน รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.131 - 03 สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 หลวงท้องถิ่น มค.ถ.131 - 03 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.131 - 03 สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 หลวงท้องถิ่น มค.ถ.131 - 03 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.131 - 03 สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 หลวงท้องถิ่น มค.ถ.131 - 03 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 (แยกถนนชลประทาน-หน้าวัดบ้านหอกลอง) กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตรม. ตามแบบ อบต.หนองสิม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการพัฒนาสักยภาพคณะกรรมการ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการพัฒนาสักยภาพคณะกรรมการ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการพัฒนาสักยภาพคณะกรรมการ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วางท่อ พีวีซี ขาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 980 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.131 - 03 สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 หลวงท้องถิ่น มค.ถ.131 - 03 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสมสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วางท่อ พีวีซี ขาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 620 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพิลา หมู่ที่ 3 (ซอย ผู้ช่วยอำนวย) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน สระเก็บน้ำหนองม่อง บ้านหอกลอง หมู่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 37.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาณดินขุด 3,330 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจ้างเหมาบริการภารโรงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาบริการภารโรงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาบริการภารโรงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงโพด หมู่ที่ 5 - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,680 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [15) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม - บ้านโคกลี่ ตำบลหนองจิก ยาว 1,335 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,765 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านซำแฮด - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 131 - 04 บ้านซำแฮด - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วง กม.3+372 ถึงช่วง กม.5+282 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,850 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างจ้างเหมารถ เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างจ้างเหมาทำกระทง ประดับตกแต่งรถแห่กระทง พร้อมจัดรูปแบบแห่ร่วมงาน ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้า รหัส (012-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 6327 รหัส (001-49-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างค่าเช่าพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมงานสถานที่แข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองสิมเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อชุดนักกีฬาและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านซำแฮด - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 131 - 04 บ้านซำแฮด - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงโพด หมู่ที่ 5 - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านซำแฮด - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 131 - 04 บ้านซำแฮด - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านซำแฮด - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 131 - 04 บ้านซำแฮด - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงโพด หมู่ที่ 5 - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงโพด หมู่ที่ 5 - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างจ้างเหมาทำป้ายจราจรเตือน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการบริหารหรือประเมินรับรองประสิทธิภาพการทำงานของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการบริหารหรือประเมินรับรองประสิทธิภาพการทำงานของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างจ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการบริหารหรือประเมินรับรองประสิทธิภาพการทำงานของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงโพด หมู่ที่ 5 - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..