องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่    215.41k
ประกาศนโยบายคุ้มเครองข้อมูลตัวบุคคล    140.45k
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบปะมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)    97.07k
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบปะมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)    90.36k
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    1.03M
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 สตง.รับรอง    6.28M
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    16.41M
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ    1.7M
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ    953.21k
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    293.36k
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการตามระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ    2.87M
คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน    425.39k
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน    1.74M
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    1.08M
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    4.69M
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒    4.4M
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่เจ้าหน้าที่ของรัฐ    77.39k
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน    75.86k
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย    86.16k
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม    114.44k
คู่มือเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น    79.03k
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน    233.02k
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    228.48k
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน    233.02k
คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล    2.74M
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    38.15k
หนังสือรับสภาพหนี้    NAN
แบบฟอร์มร้องเรียน    34k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1