องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
44804   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" 

ลงข่าว: 21/02/2565    13   507

            สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม การทำความดี และปฏิบัติงานด้วย

ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อเป็นการสนับสนุน

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำการส่งเสริมทางศาสนา            ขัดเกลาจิตใจให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ปลูกฝังคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารงาน

ต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี

ความสุข ทั้งการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาเพื่อปลูกจิตสำนึก

ค่านิยม อุดมการณ์การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ให้เป็น

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะบริการประชาชนด้วยความเป็นมืออาชีพ