องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

ลงข่าว: 26/07/2565    39   1357

              วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม  2565 นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม    พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียนและพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองสิมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียนและพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองสิม  ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

            เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนภาคเอกชน และมวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างความรักสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหาร ยารักษาโรค และระบบนิเวศ ด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายได้