องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
55996   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 

ลงข่าว: 14/01/2566    7   340

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม นำโดย นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อให้เด็กได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้านในการจัดซุ้มกิจกรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เป็นอย่างดี