องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
55998   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  

ลงข่าว: 09/03/2566    26   246

                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  สำหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม  โดยกำหนดเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการ ดังนี้

                   1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

                     -  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม                 

                     -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

                    2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

                    3. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                    4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

                  5. การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

                   โดยกำหนดดำเนินการ  ในวันพฤหัสบดีที่  9  มีนาคม  ๒๕๖6  เวลา 0๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ณ  โรงแรมพิมานอินน์  แกรนด์  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม