องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
55996   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2566 

ลงข่าว : 20/03/2566

        ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมที่ปฏิบัติงานในองค์กร ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำปี 2566 โดยขอให้ท่าน แสกน QR code และกรอกรหัสหน่วยงาน 0f4093 เพื่อตอบแบบสอบถามตามตัวชี้วัดได้ตามขั้นตอนเข้าชม : 637