องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 

ลงข่าว : 20/03/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยแสกน QR code เพื่อทำการตอบแบบสอบถามตามตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 

            ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนองค์กรต่อไป


เข้าชม : 707