องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
55996   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.หนองสิม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
 • นโยบาย “ ไม่รับ ไม่ให้ ของบวัญ รวมถึง...
  นโยบาย “ ไม่รับ ไม่ให้ ของบวัญ รวมถึง...
 • ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
  ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงร...
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงร...
 • โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมสั...
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมสั...
 • กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงพิ้นที่่อม...
  กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงพิ้นที่่อม...
 • โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมสั...
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมสั...
 • กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงพื้นที่เยี...
  กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงพื้นที่เยี...
 • โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมสั...
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมสั...
 • กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแ...
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแ...
 • โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3
  โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่...
 • กิจกรรม Big Cleanning Day
  กิจกรรม Big Cleanning Day
 • กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
  กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ปลูก...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ปลูก...
 • No Gift Policy
  No Gift Policy
จ่าเอกทินกร กองทอง
จ่าเอกทินกร กองทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0973015250
นายสุพัด สมสีแก้ว
นายสุพัด สมสีแก้ว
ประธานสภาอบต.หนองสิม
องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศนโยบายคุ้มเครองข้อมูลตัวบุคคล
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบปะมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบปะมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำปีงบปร...
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 สตง.รับรอง
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
โทร.043 706 992

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.5
ลงข่าว : 22/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.2
ลงข่าว : 22/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.9
ลงข่าว : 12/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.9 ซ.นายเทียนชัย
ลงข่าว : 12/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
ลงข่าว : 11/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 90
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
ลงข่าว : 11/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 87
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
01/06/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างจ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริการสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ข้อมูลช่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ