องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
55994   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/06/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างจ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริการสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพงโพด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสนุก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างจ้างเหมาบริการเวทีกลางแจ้งพร้อมเครื่องเสียงและจัดสถานที่พร้อมเก็บหลังงานเสร็จ ในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนางอนงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายเทียนชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างจ้างเหมาบริการเวทีกลางแจ้งพร้อมเครื่องและจัดสถานที่พร้อมเก็บหลังเสร็จงาน ในการจัดงานโคงการสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างจ้างเหมาขบวนแห่กิจกรรมต่างๆ (ขบวนแฟนซี)ในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9280 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างเหมาบริการขบวนหมอลำซิ่ง พร้อมเครื่องเสียงในขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างเหมารถประดับตกแต่งขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างจ้างเหมาขบวนฟ้อนรำฟ้อนพร้อมรถเครื่องเสียงในขบวนแห่ ในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างจ้างเหมาขบวนแห่กิจกรรมต่างๆ (ขบวนแฟนซี)ในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างจ้างเหมาบริการเวทีกลางแจ้งพร้อมเครื่องและจัดสถานที่พร้อมเก็บหลังเสร็จงาน ในการจัดงานโคงการสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างจ้างเหมารถขบวนผาแดง-นางไอ่ ในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างจ้างเหมาขบวนแห่กิจกรรมต่างๆ (ขบวนแฟนซี)ในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง