องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0834512099
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
16224   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

18/06/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2021 : ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 2 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2021 : จ้างช่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2021 : จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2021 : จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2021 : ซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2021 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนพฤษภาคม (ช่วงปิดภาคเรียน) ระหว่าง วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นยางชะลอความเร็ว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2021 : ซื้อวัสดุ/อปกรณ์/วัสดุวิทยาศาสต์การแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค/ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหอกลอง หมู่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหสารคาม แบบบาดาล (ขนาดใหญ่) หอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) บ้านหนองโดน หมู่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2021 : จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : ครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่างจำนวน 3 รายการ
31/03/2021 : จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า รหัส 012-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2021 : จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดกระจกและตัวหนังสือพลาสวูดฉลุนูน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2021 : จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดกระจกและตัวหนังสือพลาสวูดฉลุนูน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2021 : ซื้อสติ๊กเกอร์ติดกระจกและตัวหนังสือพลาสวูดฉลุนูน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2021 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอปกรณ์ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2021 : จ้างเหมาจัดทำสมุดคู่มือการสำรวจบันทึกข้อมูลประวัติสัตว์และคู่มือความรู้สำหรับประชาชนและผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และจัดทำทะเบียนสัวต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง