องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
44804   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

30/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 : จ้างเหมาค่ายานพาหนะเดินทาง (ไป - กลับ) ตามโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 : ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่คู่มืออบรม/วัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/2023 : จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดซุ้มนิทรรศการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการแต่ละด้านสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดซุ้มนิทรรศการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการแต่ละด้านสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดซุ้มนิทรรศการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการแต่ละด้านสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/01/2023 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
04/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2022 : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : จ้างเหมาจัดขบวนแสดงสินค้า ประจำตำบลภายใต้โครงการส่งเสริมงานจัดการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าประจำตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : จ้างเหมาจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าประจำตำบล ภายใต้โครงการส่งเสริมงานจัดการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าประจำตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : จ้างเหมาทำปายไวนิล สื่อประชาสัมพันธ์ประจำตำบลภายใต้โครงการส่งเสริมงานจัดการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2022 : จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2022 : จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง