องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0834512099
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
16224   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสาคร วงษาสืบ
ประธานสภา
นายพรมมา ทองนุช
รองประธานสภาอบต.
นายบุญเพ็ง โคตรคำภา
สมาชิกสภาอบต. ม.1
นายคำเพียง มีลาด
สมาชิกสภาอบต. ม.2
นายปัญญา จรรยาพิลาทิพย์
สมาชิกสภาอบต. ม.3
นายมณีศักดิ์ ชมดง
สมาชิกสภาอบต. ม.3
นายคำไพ ชาลีปะทัง
สมาชิกสภาอบต. ม.4
นายทองพันธ์ รอดกอง
สมาชิกสภาอบต. ม.5
นายทองสุข หอมหวน
สมาชิกสภาอบต. ม.5
นายสุพัด สมสีแก้ว
สมาชิกสภาอบต. ม.6
นายบุญคง อาษาทำ
สมาชิกสภาอบต. ม.7
นางอุไรวรรณ โยธาทูล
สมาชิกสภาอบต. ม.7
นางวิไลรัตน์ บุดดีสี
สมาชิกสภาอบต. ม.8
นายเทพ ไชยประปา
สมาชิกสภาอบต. ม.8
นายเกียรติศักดิ์ ทักษิณ
สมาชิกสภาอบต. ม.9
นางอรัญญา พันธุระ
สมาชิกสภาอบต. ม.10
นางสาวอนุธิดา มาศรี
สมาชิกสภาอบต. ม.10
จ่าเอกทินกร กองทอง
เลขานุการสภาอบต.