องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
49644   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.หนองสิม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแ...
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแ...
 • โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3
  โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่...
 • กิจกรรม Big Cleanning Day
  กิจกรรม Big Cleanning Day
 • กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
  กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ปลูก...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ปลูก...
 • No Gift Policy
  No Gift Policy
 • ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
  กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
 • กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
  กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงร...
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงร...
 • กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุ...
  กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุ...
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอออกโฉนดที่ดินร...
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอออกโฉนดที่ดินร...
 • การแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหามลพิษจ...
  การแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหามลพิษจ...
 • กิจกรรมต่อต้านการทุจริตราชการใสสะอาดอ...
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตราชการใสสะอาดอ...
 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบั...
  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบั...
 • คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักง...
  คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักง...
จ่าเอกทินกร กองทอง
จ่าเอกทินกร กองทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0973015250
นายสุพัด สมสีแก้ว
นายสุพัด สมสีแก้ว
ประธานสภาอบต.หนองสิม
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำปีงบปร...
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 สตง.รับรอง
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการตามระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
โทร.043 706 992

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบายน้ำ หมู่ 7 บ้านหนองโดน ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 22/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่นางสมเด็จ ศรีโคตร 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 2 บ้านสมสนุก ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 21/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่นางสมเด็จ ศรีโคตร 72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 1 บ้านหนองสิมใหญ่ ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 21/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่นางสมเด็จ ศรีโคตร 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองสิม ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 16/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่นางสมเด็จ ศรีโคตร 377
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 7 บ้านหนองโดน ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 07/12/2563 โดย : นางสาวจิดาภา ปัญาหา 1005
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกต์ บ้านซำแฮด -ม.1 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 09/12/2563 โดย : นางสาวจิดาภา ปัญาหา 737
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/03/2023 : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/กระเป๋าผ้า สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุโดยใช้สมาธิบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ( นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ) ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2023 : จ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023 : จ้างเหมาบริการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยการตัก ปรับ ขนย้าย จำนวน 1 รายการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : จ้างเหมาบริการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยการตัก ปรับ ขนย้าย จำนวน 1 รายการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างเหมาบริการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยการตัก ปรับ ขนย้าย จำนวน 1 รายการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon325 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มีนาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลช่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น