องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
44804   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.หนองสิม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3
  โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่...
 • กิจกรรม Big Cleanning Day
  กิจกรรม Big Cleanning Day
 • กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
  กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ปลูก...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ปลูก...
 • No Gift Policy
  No Gift Policy
 • ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
  กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
 • กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
  กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่...
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงร...
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงร...
 • กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุ...
  กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุ...
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอออกโฉนดที่ดินร...
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอออกโฉนดที่ดินร...
 • การแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหามลพิษจ...
  การแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหามลพิษจ...
 • กิจกรรมต่อต้านการทุจริตราชการใสสะอาดอ...
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตราชการใสสะอาดอ...
 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบั...
  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบั...
 • คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักง...
  คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักง...
 • Big Cleaning day
  Big Cleaning day
จ่าเอกทินกร กองทอง
จ่าเอกทินกร กองทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0973015250
นายสุพัด สมสีแก้ว
นายสุพัด สมสีแก้ว
ประธานสภาอบต.หนองสิม
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำปีงบปร...
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 สตง.รับรอง
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการตามระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
โทร.043 706 992

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองสิม ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 16/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่นางสมเด็จ ศรีโคตร 208
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 7 บ้านหนองโดน ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 07/12/2563 โดย : นางสาวจิดาภา ปัญาหา 808
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกต์ บ้านซำแฮด -ม.1 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 09/12/2563 โดย : นางสาวจิดาภา ปัญาหา 525
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ หมู่ 9 - แยก ทล.219 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 04/12/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 591
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 บ้านพงโพด - หมู่ 1 บ้านหนองสิมใหญ่ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 03/12/2563 โดย : นางสาวจิดาภา ปัญาหา 651
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (รายเดือน)
ลงข่าว : 29/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 784
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 : จ้างเหมาค่ายานพาหนะเดินทาง (ไป - กลับ) ตามโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 : ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่คู่มืออบรม/วัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/2023 : จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดซุ้มนิทรรศการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการแต่ละด้านสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กุมภาพันธ์ 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลช่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น