องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27651   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.หนองสิม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอออกโฉนดที่ดินร...
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอออกโฉนดที่ดินร...
 • การแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหามลพิษจ...
  การแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหามลพิษจ...
 • กิจกรรมต่อต้านการทุจริตราชการใสสะอาดอ...
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตราชการใสสะอาดอ...
 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบั...
  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบั...
 • คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักง...
  คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักง...
 • Big Cleaning day
  Big Cleaning day
 • การบริหารจัดการขยะ อบต.หนองสิม
  การบริหารจัดการขยะ อบต.หนองสิม
 • โครงการลานบุญ
  โครงการลานบุญ
 • งานมันแกวเงินล้าน
  งานมันแกวเงินล้าน
จ่าเอกทินกร กองทอง
จ่าเอกทินกร กองทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการตามระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
โทร.043 706 992

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 (ช่วงที่ 2) ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 06/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่นางสมเด็จ ศรีโคตร 103
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 (ช่วงที่ 1)ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 06/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่นางสมเด็จ ศรีโคตร 125
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ลงข่าว : 06/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่นางสมเด็จ ศรีโคตร 119
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ลงข่าว : 20/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่นางสมเด็จ ศรีโคตร 226
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
ลงข่าว : 31/03/2564 โดย : เว็บมาสเตอร์ 1107
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลงข่าว : 21/10/2563 โดย : เว็บมาสเตอร์ 1034
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/21600-2167
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทส DLTV ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว22791
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
28/12/2021 : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
27/12/2021 : จ้างจ้างเหมาจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าประจำตำบลและจัดขบวนแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริมสินค้าประจำตำบลภายใต้โครงการส่งเสริมงานจัดการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2021 : จ้างเหมาจัดขบวนแสดงสินค้า ประจำตำบลภายใต้โครงการส่งเสริมงานจัดการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์/ชุดนักกีฬา/ชุดผู้ฝึกสอนในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปีใหม่ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2021 : จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการบริหารหรือประเมินรับรองประสิทธิภาพการทำงานของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2021 : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.131-02 สายถนนแจ้งสนิท(23) ถึงสาย มค.ถ.131-04 บ้านศรีพิลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห
24/11/2021 : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก
24/11/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.131-02 สายถนนแจ้งสนิท(23) ถึงสาย มค.ถ.131-04 บ้านศรีพิลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสิม กว้าง 4 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศาลปกครอง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงการคลัง
 • ธ.ออมสิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • โยธาไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ