องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
55996   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

สำนักปลัดอบต.

จ่าเอกวิชัย ลาดล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณัฐภัสสร โยวะ
นิติกรชำนาญการ
นางจงดี มาศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวธนัญนภา จินารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอุไรวรรณ ราษี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายอิทธิพล ศรีสารคาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จ่าเอกสุนทร หงษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกไกรพิทักษ์ ซาเกิม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวุฒิคุณ สาทองขาว
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นางสาวกิติยากรณ์ เทกอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอัญชลี สำรวมสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุชิต จันวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
นางทัศนีย์ เมืองแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายมนิชัย มูลดี
ยาม
นายอาทิตย์ ภูลำสัตย์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายบุญชู ราชสีห์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ